10 εταιρίες συμμετείχαν στις Σέρρες στον διαγωνισμό για τα LED

10 εταιρίες συμμετείχαν στις Σέρρες στον διαγωνισμό για τα LED

300
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
Σ

Θυμόσαστε τι είχε γίνει όταν ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είχε βγάλει στον αέρα τον διαγωνισμό για τα φώτα LED .

Καταγγελίες για φωτογραφικές διατάξεις , ενστάσεις , καταγγελίες και η υπόθεση σύρθηκε στα αρμόδια όργανα, τα οποία έκριναν φωτογραφικό τον διαγωνισμό!!! , αλλά γιατί δεν είχαν κάνει προσφυγή οι συμμετέχουσες εταιρίες, τον ενέκριναν.

Μάλιστα ο Δήμος Αλεξανδρούπολης, έφθασε στο σημείο να μην στέλνει ολόκληρες τις αποφάσεις των ελεγκτικών τμημάτων, στα δελτία τύπου παρά μόνο την πρώτη και τελευταία σελίδα.

Τα φώτα μπήκαν σε χρόνο ρεκόρ, αφού δεν υπάρχει προηγούμενο στο πόσο γρήγορα υπογράφηκε η σύμβαση και εκτελέσθηκε και το έργο υλοποιήθηκε.

Πάμε στο σήμερα.

Βρήκαμε σε μία αναζήτηση τις προυποθέσεις που βάζει ο Δήμος Σερρών σε παρόμοιο διαγωνισμό, ενώ επαναλαμβάνουμε τι ζητούσε ο Δήμος Αλεξανδρούπολης.

Θα δείτε μεγάλες διαφορές και θα καταλάβετε γιατί στις Σέρρες συμμετέχουν 10 εταιρείες στον διαγωνισμό, με αποτέλεσμα ο ανταγωνισμός να είναι πολύ μεγάλος.

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΤΥΠΟΥ LED & ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ  : 3.620.607,80 €
  ΑΔΑΜ 17PROC002130185 2017-10-23
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται :
α) κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας (οικονομικών ετών 2014, 2015, 2016) , να έχουν
εκτελέσει τουλάχιστον 10 συμβάσεις προμήθειας του ιδίου αντικειμένου (Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων
εξωτερικών χώρων) των οποίων το συνολικό ύψος θα καλύπτει τουλάχιστον το 100% του προϋπολογισμού των 2.919.845,00 € άνευ ΦΠΑ.
β) να έχουν εκτελέσει κατ’ ελάχιστον μία ανά έτος (της προηγουμένης τριετίας των οικονομικών ετών 2014, 2015, 2016) σύμβαση προμήθειας του ίδιου αντικειμένου (Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών
χώρων) έτσι ώστε η Αναθέτουσα να μπορεί να διαπιστεύσει σε βάθος χρόνου τριετίας την ορθή και ομαλή λειτουργία των ήδη εγκατεστημένων σε πλήρη λειτουργία φωτιστικών. Στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων η παρούσα προϋπόθεση ισχύει για όλα τα μέλη αυτών.
γ) να αναφέρουν λίστα με τις κυριότερες συμβάσεις προμηθειών του ίδιου αντικειμένου  (Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων τύπου LED κατάλληλων για χρήση φωτισμού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων) τις οποίες έχουν εκτελέσει κατά τη διάρκεια της  προηγουμένης τριετίας (των οικονομικών ετών 2014, 2015, 2016) έτσι ώστε η υπηρεσία να διαπιστώσει την ικανότητα του Οικονομικού Φορέα να καλύψει το μέγεθος της συγκεκριμένης  προμήθειας. Από την λίστα θα προκύπτει ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας έχει προμηθεύσει κατά τη διάρκεια της προηγουμένης τριετίας τουλάχιστον το 50% του συνολικού αριθμού των φωτιστικών σωμάτων οδοφωτισμού και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων τύπου LED του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης καθώς επίσης και το 50% του συνολικού
αριθμού των λαμπτήρων οδοφωτισμού LED του ιδίου αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.
δ) Ο οικονομικός φορέας, για την υλοποίηση και εκτέλεση της προμήθειας, δύναται να χρησιμοποιήσει υπεργολάβους. Οι υπεργολάβοι δεν αποκτούν οποιαδήποτε συμβατική σχέση μετην Αναθέτουσα, είναι όμως υποχρεωμένοι να τηρούν όλα όσα αναφέρονται στην παρούσαΔιακήρυξη. Ο οικονομικός φορέας ευθύνεται για τις πράξεις και παραλείψεις των υπεργολάβων
του, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων τους, όπως ακριβώς και για τις πράξεις και παραλείψεις του ιδίου, των εκπροσώπων ή των υπαλλήλων του. Σε κάθε περίπτωση χρήσης ή μη υπεργολάβου για την εγκατάσταση του φωτιστικού εξοπλισμού απαιτείται η ύπαρξη άδειας Ηλεκτρολόγου Α’ ειδικότητας σύμφωνα με το Π.Δ. 108/2013 ΦΕΚ 141/Α.
ε) τα προσφερόμενα είδη για τα οποία απαιτείται να βεβαιώνεται η καταλληλότητα αυτών επαληθευόμενη από τις τεχνικές προδιαγραφές πρέπει να διαθέτουν πιστοποιητικά:
· Εργαστηριακών ελέγχων κατά το Πρότυπο LM80
· Εκθέσεις Μετρήσεων κατά τα Πρότυπα IES-LM-79-08 (2008) και EN 13032-1 (2005-03-11)
· Όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά CE (765/2008/ΕΚ) τα οποία θα φέρουν το όνομα του
κατασκευαστή του τελικού προϊόντος ή το όνομα του υποψήφιου προμηθευτή
(εξουσιοδοτημένου αντιπρόσωπου εφ’ όσον δεν είναι υποψήφιος ο ίδιος ο
κατασκευαστής 765/2008/ΕΚ Κεφ. IV άρθρο 30 παρ.1), ο οποίος καθίσταται ως ο
αποκλειστικά υπεύθυνος για την διακίνηση των προϊόντων εντός της αγοράς της Ε.Ε.,
κατά EMC 2014/30/ΕU και LVD 2014/35/EU έτσι ώστε να διασφαλίζεται πλήρως η
ασφαλή λειτουργία αυτών.
· Πιστοποιητικό του κατασκευαστή των τελικών προσφερόμενων προϊόντων, το οποίο θα
πιστοποιεί ότι συμμορφώνονται με τον ευρωπαϊκό κανονισμό RoHS, για περιορισμό
χρήσης ορισμένων επικινδύνων ουσιών.
 
 
ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 2.945536,30
ΑΔΑΜ 18PROC004258319 2018-12-24
 
2.2.26 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
α) κατά τη διάρκεια των τριών προηγούμενων ετών , να έχουν εκτελέσει συμβάσεις που περιλαμβάνουν την προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων οδικού φωτισμού, με συνολική παραδοθείσα και εγκατεστημένη ποσότητα τουλάχιστον πεντακοσίων (500) φωτιστικών σωμάτων
β) να διαθέτουν στην Ομάδα Έργου Project Manager με τουλάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας σε δημόσια
έργα και έναν ηλεκτρολόγο/εγκαταστάτη που να έχει υλοποιήσει ένα (1) τουλάχιστον έργο οδικού
φωτισμού.
Σ

ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ