Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Κι άλλος γιατρός σε αργία…….Ήταν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος με το Λαμπάκη...

Κι άλλος γιατρός σε αργία…….Ήταν δημοτικός σύμβουλος και υποψήφιος με το Λαμπάκη το 2014

Σ

Κι άλλος γιατρός σε αργία…αυτή τη φορά του νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης ..

Ο κ. Μουρουζίδης Γεώργιος στον οποίο επιβλήθηκε η ποινή της αναστολής των καθηκόντων από τον διοικητή  κ. Αδαμίδη, ήταν δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του πρώην δημάρχου κ. Αλεξανδρή , και το 2014 υποψήφιος με την παράταξη του σημερινού δημάρχου κ. Λαμπάκη .

Παραθέτουμε το έγγραφο της απόφασης του διοιηκητή του νοσοκομείου Έβρου….

 

4η  Υ.ΠΕ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  ΘΡΑΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

 

Ταχ. Διεύθ: Περιοχή Δραγάνα-Αλεξ/πολη

Πληρ.: Γραφείο Διοικητή

Τηλ. 2551089529

Φαξ: 2551089699

ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 16/8/2017

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: ΕΜΠ 322

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

 ΑΠ Ο ΦΑΣ Η   ΔΙ ΟΙ ΚΗΤ Η  

 

ΘΕΜΑ :  «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού κυρίου Γεωργίου Μουρουζίδη ειδικότητας   Γενικής Χειρουργικής   επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής  του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης»

Ο Διοικητής του Π.Γ.Ν.Εβρου

Έχοντας Υπόψη

 1. 1. Το γεγονός ότι ο ιατρός κύριος Γεώργιος Μουρουζίδης ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής   υπηρετεί ως επιμελητής Α΄ της Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης
 2. 2. Το ΕΜΠ 319/12-7-2017 έγγραφο της 4ης Υ.ΠΕ. που διατάσσει άμεσο πειθαρχικό

 

έλεγχο της ανωτέρω ιατρού

 

 1. 3. Την ΓΕ  ΕΜΠ  89/26-6-2017  έκθεση      του  Γενικού  Επιθεωρητή  της  Υπηρεσίας

 

Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.)

 

 1. 4. Το άρθρο 6 του νόμου 4325/2015 που αναφέρεται στα πειθαρχικά παραπτώματα των δημοσίων υπαλλήλων, όπως αυτό τροποποίησε – αντικατέστησε  το άρθρο 107 παρ. 1 του ν. 3528/2007.
 2. 5. Τις διατάξεις  του   Ν.  3329/2005  «  Εθνικό   Σύστημα  Υγείας  και  Κοινωνικής Αλληλεγγύης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 81/Α΄/ 04-04-2005), όπως αυτές τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.
 3. 6. Το άρθρο 77 του 2071/92, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N. 2194/94 που αναφέρεται στα ειδικά πειθαρχικά αδικήματα ιατρών ΕΣΥ.

 

 1. 7. Το νόμο 3418/2005 «κώδικας ιατρικής δεοντολογίας»

 

 1. 8. Την υπ’ αριθμ. Υ4Α/οικ 91432 απόφαση του Υπουργείου Υγείας : “καθορισμός αρμοδιοτήτων ενιαίου συλλογικού οργάνου Διοίκησης” (ΦΕΚ 2012/09-09-2011 τ’ Β).
 2. 9. Το ΦΕΚ 3499/31.12.2012 τ’ Β : “ Ενοποιημένος Οργανισμός του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης  και  του  Γενικού  Νοσοκομείου Διδυμοτείχου”.
 3. 10. Το άρθρο 259 του ποινικού κώδικα.

 

 1. 11. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΜΠ 281/17-7-2017 και ΕΜΠ 318/9-8-2017 αποφάσεις του Διοικητή του Π.Γ.Ν.Ε.  για  άσκηση  πειθαρχικής  δίωξης  κατά  του  ιατρού   κ. Μουρουζίδη Γεώργιου
 2. 12. Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του νόμου 4325/2015 και ισχύει σήμερα: «1. Αν συντρέχουν λόγοι δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό. β) Έχ ει  ασκηθεί  π ειθαρχ ικ ή  δ ίω ξ η  γ ια  παράπ τω μα,  το

 οποίο  μπορεί  να  επ ι σύρει  τ η ν  ποι νή  τ ης  οριστι κής  παύσης  ή γ)   υπάρχου ν

 

 αποχ ρώ σες  ενδ είξ εις  γ ια  έ κνομη  δ ιαχ είρι ση,  οι  οποίες  στ ηρίζο νται  σε  έ κθεση

 

 τ ης   π ροϊσταμέ νης   αρχ ής   ή   αρμόδι ου   επ ιθεω ρητ ή.   2.    Σε   κατ επ είγ ουσες

 

 π εριπ τώ σεις  επ ιτακτικού  δ ημοσίου  συμφ έ ροντος  και  π ριν  γ νω μοδ οτ ήσει   το

 

 π ειθαρχ ικό  συμβούλι ο,  μπορεί  να  επ ιβλ ηθεί  στο ν  υπάλ λ ηλο  α π ό  το  α νώτατο

 

 μο νοπ ρόσωπο  όργ ανο  δ ιοίκ ησης  του  φορέ α  όπου  υπηρετ εί  το   μέ τ ρο   τ ης

 

 α ναστολής  άσκη σης  τω ν  καθηκό ντω ν  του. »

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΝΟΜΟ ΩΣ ΑΚΟΛΟΥΘΩΣ

 

ΕΠΕΙΔΗ κατά του ιατρού κ. Γεωργίου Μουρουζίδη ειδικότητας    Γενικής Χειρουργικής    επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής    του Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Έβρου  –  Νοσηλευτικής  Μονάδας Πανεπιστημιακού  Γενικού  Νοσοκομείου  Αλεξανδρούπολης    έ χ ει   ασκηθ εί   π ειθαρχ ικ ή

 δ ίω ξ η   διότι  υπέπεσε στα κάτωθι  πειθαρχικά  αδικήματα:  α)  παράβαση  υπαλληλικού καθήκοντος (άρθρο 6 παρ. 1 σημείο β του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο 107 παρ. 1 στοιχείο β’ του Ν. 3528/2007) που εξειδικεύεται με την παράβαση του άρθρου 2 παρ. 1 στοιχεία α, β, γ και παρ. 3 του Π.Δ. 121/2008 περί κανόνων συνταγογράφηση,  των

 

άρθρων 9 και 21 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (ΦΕΚ Β 3054/18-11-20012) και την παράβαση των άρθρων 4 παρ. 3, 5 παρ. 3 και 20 του  κώδικα ιατρικής δεοντολογίας Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

β) παράβαση του άρθρου άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του ν. 4325/2015, που τροποποίησε το άρθρο  107 παρ. 1 στοιχείο  γ του Ν. 3528/2007  δηλαδή   παράβαση

 καθήκοντος  κατά  το ν  ποινικό  νό μο  (άρθρο 259 Π.Κ. και άρθρο 6 παρ. 1 σημείο γ του Ν.

4325/2015),   όπως   τα   πραγματικά   περιστατικά   εξειδικεύτηκαν   στο   αιτιολογικό   της παρούσης απόφασης.

γ)  α ναξ ιοπ ρεπ ή  ή  ανάρμο στ η  ή  ανάξ ια  γ ια  υπάλ λ ηλο  συμπεριφ ορά  εντ ός  ή εκτός  υπηρεσίας  (άρθρο  6  παρ.  1  του  Ν.4325/2015  σημείο  ε),  όπως  τα  πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

δ)  παράβασ η   τω ν   κα νό νω ν   τ ης   ιατ ρικ ής   δ εο ντολογί ας   (άρθρο  77  παρ.  1 στοιχείο δ του N.2071/1992, όπως συμπληρώθηκε από τη διάταξη του άρθρου 7 του N.

2194/1994) σε συνδυασμό  με τα  άρθρα 4 παράγραφος 3, 5 παράγραφος 3 και 20 του Ν.3418/2005, όπως τα πραγματικά περιστατικά εξειδικεύτηκαν στο αιτιολογικό της παρούσης απόφασης.

ε) παράβαση του άρθρου άρθρο 6 παρ. 1 σημείο δ του Ν. 3528/2007 δηλαδή

 απ όκτ ηση   οικονομικού   οφέ λους   ή   αντα λ λάγ ματος   π ρος   όφελος   του   ιδ ίου   του  υπαλ λ ήλου  ή  τρίτου  π ροσώπου  (εν προκειμένω της φαρμακευτικής εταιρείας), κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή εξ αφορμής αυτών.

ΕΠΕΙΔΗ τα ανωτέρω πειθαρχικά αδικήματα   μπορού ν  να  επ ισύρ ου ν  τ η ν   ποι νή  τ ης  οριστικής  παύσης    και ταυτόχρονα   υπάρχου ν  αποχ ρώ σες  ενδ είξ εις  γ ια   έ κνομη διαχ είρι ση, οι  οποίες στ ηρίζο νται  σ ε έ κθεση  του  αρμόδι ου επ ιθεω ρητ ή.

Ε ΠΕΙ ΔΗ  Το άρθρο 104 του νόμου 3528/2007 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του  νόμου  4325/2015  και  ισχύει  σήμερα  ορίζει:  «1. Αν  συντρέχουν  λόγοι  δημόσιου συμφέροντος μπορεί να τίθεται σε αργία ο υπάλληλος, κατά του οποίου: α) Έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για αδίκημα το οποίο μπορεί να επισύρει την έκπτωση από την υπηρεσία. Ειδικά, προκειμένου για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος ο υπάλληλος μπορεί να τίθεται σε αργία εφόσον έχει παραπεμφθεί στο ακροατήριο για το αδίκημα αυτό.  β)  Έχει

 ασκηθεί  π ειθαρχ ικ ή  δ ίω ξ η  γ ια  παράπ τω μα,  το  οποίο  μπορεί  να  επ ισύρει  τ η ν  ποι νή   τ ης  ορι στ ικ ής παύση ς  ή γ)  υπάρχου ν αποχ ρώ σες  ε νδ είξ εις  γ ια  έ κνομη  δ ιαχ είρι ση,  οι οποίες  στ ηρίζο νται  σ ε  έ κθεση  τ ης  π ροϊσταμέ νης  αρχ ής  ή  αρμ όδ ιου  επ ιθεω ρητ ή.  2.

 

 Σε   κατ επ είγ ουσες    π εριπ τώ σεις   επ ιτακτ ικού   δ ημοσίου   συμφέ ροντος    και    π ριν

 

 γ νω μοδ οτ ήσει  το  π ειθαρχ ικό  συμβούλι ο,  μπορεί  να  επ ιβλ ηθεί  στο ν  υπάλ λ ηλο  απ ό

 

 το  α νώτατο  μο νοπ ρ όσωπο  όργ ανο  δ ιοίκ ησης  του  φ ορέ α  όπου  υπηρετ εί   το   μέ τρο

 

 τ ης  α να στολής  άσκη σης  τω ν  καθηκόντω ν  του.»

 

 

 

ΕΠΕΙΔΗ όπως αναφέρεται στην ΓΕ ΕΜΠ 89/26-6-2017 έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή της Υπηρεσίας Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης (ΥΠ.Ε.Δ.Υ.Φ.Κ.Α.), διαπιστώθηκε από την ΓΕ 923Π/9-6-2016 έκθεση ελέγχου της Δ/νσης Κεντρικής Υπηρεσίας της ΥΠΕΔΥΦΚΑ διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα ως προς την έκδοση και υποβολή ηλεκτρονικών γνωματεύσεων επιθεμάτων κατακλίσεων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ από 1/7/2015 έως 22/3/2016:

Α). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδιας φωτογραφίας έλκους σε διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

Η ίδια φωτογραφία χρησιμοποιήθηκε στις παρακάτω δύο γνωματεύσεις:

 

 1. 1. Γνωμάτευση 508197-18/08/2015, ασθενής: Α.Α., ΑΜΚΑ: 27013902187,

 

 1. 2. Γνωμάτευση 678079-9/10/2015, ασθενής: Α.Μ., ΑΜΚΑ: 12123201118,

 

Β). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη χρήση της ίδια φωτογραφίας έλκους η οποία έχει χρησιμοποιηθεί από έναν ή περισσότερους άλλους ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για διαφορετικούς ασφαλισμένους. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

1)  Γνωμάτευση 509376 – 19/08/2015, ασθενής: Π.Π  ΑΜΚΑ : 07012700683,

 

2)        Γνωμάτευση 677530-09/10/2015,  ασθενής: Κ.Ι.  ΑΜΚΑ : 230034300576,

 

3)        Γνωμάτευση 677634-09/10/2015, ασθενής: Λ.Κ.  ΑΜΚΑ: 060744202265,

 

4)        Γνωμάτευση 677722-09/10/2015, ασθενής: Η.Ι.  ΑΜΚΑ: 08044200239,

 

5)        Γνωμάτευση 677813-09/10/2015,  ασθενής: Χ.Γ.  ΑΜΚΑ: 27123200548,

 

6)        Γνωμάτευση 677898-09/10/2015, ασθενής: Α.Π. ΑΜΚΑ : 23028303404

 

7)        Γνωμάτευση 677973-09/10/2015, ασθενής: Δ.Κ. ΑΜΚΑ : 12013100891

 

8)        Γνωμάτευση 678157-09/10/2015, ασθενής: Μ.Ε.,  ΑΜΚΑ : 24122900582,

 

9)        Γνωμάτευση 892001-10/12/2015,  ασθενής: Χ.Α.,  ΑΜΚΑ: 21052803380,

 

10)      Γνωμάτευση 892077-10/12/2015, ασθενής: Π.Μ,  ΑΜΚΑ: 17037402645,

 

11)      Γνωμάτευση 892171-10/12/2015, ασθενής: Σ.Σ,  ΑΜΚΑ: 10083205442,

 

12)      Γνωμάτευση 894555-10/12/2015, ασθενής: Χ.Ι.,  ΑΜΚΑ: 02033300696,

 

13)      Γνωμάτευση 508090-18/08/2015, ασθενής: Φ.Λ.  ΑΜΚΑ : 14013000444,

 

14)      Γνωμάτευση 914169-16/12/2015, ασθενής: Β.Ν. ΑΜΚΑ: 05072300469,

 

15)      Γνωμάτευση 914205-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι.  ΑΜΚΑ: 09072100135,

 

16)      Γνωμάτευση 914206-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

 

17)      Γνωμάτευση 914207-16/12/2015, ασθενής: Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

 

18)      Γνωμάτευση 914208-16/12/2015, ασθενής:  Π.Ι. ΑΜΚΑ: 09072100135,

 

19)      Γνωμάτευση 914284-16/12/2015, ασθενής: Μ.Ε. ΑΜΚΑ: 15073003624,

 

20)      Γνωμάτευση 1001647-14/01/2016,  ασθενής: Π.Α. ΑΜΚΑ: 15083301505,

 

21)      Γνωμάτευση 1001686-14/01/2016, ασθενής: Μ.Ε. ΑΜΚΑ: 24122900582,

 

22)      Γνωμάτευση 1001716-14/01/2016,  ασθενής: Γ.Α. ΑΜΚΑ: 14063100706,

 

23)      Γνωμάτευση 1001747-14/01/2016, ασθενής: Κ.Δ. ΑΜΚΑ: 19042900423,

 

24)      Γνωμάτευση 1025997-20/01/2016,  ασθενής: Κ.Κ. ΑΜΚΑ: 18032000608,

 

25)      Γνωμάτευση 1026024 – 20/01/2016, ασθενής: Τ.Θ. ΑΜΚΑ: 28092800706.

 

 

 

Γ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους ΕΟΠΥΥ για τη χορήγηση επιθεμάτων με τη  χρήση φωτογραφίας έλκους του ασθενή η οποία αναρτήθηκε σε περισσότερους από μια γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε διαφορετικούς ημερομηνίες. Τα σχετικά στοιχεία είναι:

 1. 1. Γνωμάτευση 513007-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449,

 

 1. 2. Γνωμάτευση 513055-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449,

 

 1. 3. Γνωμάτευση 513138-20/08/2015, ασθενής: Τ.Ε. ΑΜΚΑ: 29103200449.

 

Οι ανωτέρω φωτογραφίες ταυτοποιήθηκαν με ψηφιακή μέθοδο και διαπιστώθηκε ότι ήταν απόλυτα ταυτόσημες μεταξύ τους.

Δ). ΄Εκδοση ηλεκτρονικών γνωματεύσεων σε ασφαλισμένους του ΕΟΠΥΥ για το χορήγηση επιθεμάτων όπου έχει δηλωθεί η ένδειξη συνύπαρξης : “ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ” για τον εν λόγω ασφαλισμένο, ενώ από διασταύρωση των στοιχείων των εκτελεσμένων  συνταγών  από  το  αρχείο  του  ΚΜΕΣ  (Κέντρο  Μηχανογραφικής Επεξεργασίας Συνταγών) του ΕΟΠΥΥ προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δεν έχει λάβει ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη: 2012-2015. Τα σχετικά στοιχεία

είναι:

 

Γνωμάτευση 1001716-14/01/2016, ασθενής: Γ.Α, ΑΜΚΑ: 14063100706.

 

 

 

ΕΠΕΙΔΗ από τα ανωτέρω πραγματικά περιστατικά προκύπτει ότι o εγκαλούμενος ιατρός κατά συρροή και κατ’ επάγγελμα προέβη σε υποβολή αναληθών παραστατικών και στοιχείων στο ηλεκτρονικό σύστημα του ΕΟΠΥΥ γεγονός που συνδέεται αιτιωδώς με οικονομική βλάβη του ΕΟΠΥΥ και συγκεκριμένα: α) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας δερματικής βλάβης έλκους κατακλίσεως, σε διαφορετικούς  ασφαλισμένους,  β)  με  τη  χρήση  και  ανάρτηση  της  ίδιας  φωτογραφίας έλκους  κατακλίσεως  που  είχε  χρησιμοποιηθεί  από  έναν  ή  και  περισσότερους  άλλους

 

ιατρούς σε διαφορετική γνωμάτευση για τον ίδιο ή διαφορετικούς ασφαλισμένους γ) με τη χρήση και ανάρτηση της ίδιας φωτογραφίας έλκους κατακλίσεως η οποία αναρτήθηκε σε περισσότερες από μία γνωματεύσεις για τον ίδιο ασθενή στην ίδια ή σε διαφορετικές ημερομηνίες δ) με τη αναγραφή ψευδούς δήλωσης συνυπάρχουσας νόσου «σακχαρώδης διαβήτης» για ασφαλισμένους οι οποίοι αποδείχτηκε ότι δεν είχαν λάβει ανάλογη αντιδιαβητική φαρμακευτική αγωγή κατά τα έτη 2012-2015.

ΕΠΕΙΔΗ   η παράβαση του υπαλληλικού καθήκοντος με τον τρόπο που αναλυτικά περιγράφηκε στην έκθεση ελέγχου και ανωτέρω,   έ γινε  επα νειλ ημμέ νω ς   με

 ειδ ικό  δ όλο  π ροκειμέ νου  να  ζημιω θεί  οικονομικά  ο  Ε ΟΠΥΥ  και  να  π ροσκομιστεί

 

 παρά νο μη ω φέ λ εια τουλάχ ιστο ν στι ς  φ αρμακευτι κέ ς  εταιρείες.

 

ΕΠΕΙΔΗ  η   οικονομικ ή   ζημία   του   Ε ΟΠΥΥ   τ ελ εί   σε   π ροφ α νή   αιτ ιώ δ η

 

 συ νάφ εια με τ η ν παράβασ η  του υπαλ λ ηλικού καθήκοντος   του εγκαλούμενου γιατρού.

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

Την   α να στολή   άσκησης   καθηκόντω ν   του   ιατ ρού   κυρίου   Γεω ργ ίου   Μουρουζίδ η  ειδικότητας   Γενικής Χειρουργικής   επιμελητή Α΄ της Α΄  Πανεπιστημιακής  Χειρουργικής Κλινικής   του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου  Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης

 

 

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

 Κοι νοποί ησ η  :

Το παρόν να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον ιατρό κύριο Γεώργιο Μουρουζίδη ειδικότητας Γενικής Χειρουργικής επιμελητή Α΄ της Α΄ Πανεπιστημιακής Χειρουργικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Αλεξανδρούποληςτου Π.Γ.Ν.Ε. – Ν.Μ. Π.Γ.Ν.Αλεξανδρούπολης.

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here