Αρχική ΕΛΛΑΔΑ Κατάφεραν να φέρουν την Δημοσυνεταιριστική στο χείλος του γκρεμού .. Κινδυνεύει...

Κατάφεραν να φέρουν την Δημοσυνεταιριστική στο χείλος του γκρεμού .. Κινδυνεύει με διάλυση

Σ

Από τα 45.000 κέρδη που ειχε η Δημοσυνεταιριστική Έβρος ΑΕ το 2015,  η οποία αποτελείται από τους Δήμους Σουφλίου , Αλεξανδρούπολης , Σαμοθράκης και τις ενώσεις συνεταιρισμών  του νοτίου Έβρου,  έφτασε  να έχει ζημιά 72.000 ευρώ…!!

Το πλειοψηφικό πακέτο της εταιρίας κατέχει ο δήμος Σουφλίου,και την διοίκηση ασκούσε μέχρι πρότινος  ο δήμαρχος κ. Ευάγγελος Πουλιλιός ο οποίος παραιτήθηκε εξ αιτίας κάποιας καταδικαστικής απόφασης που έχει για πλαστογραφία . Ο κ. Πουλιλιός,έχοντας ο δήμος στον οποίο είναι δήμαρχος την πλειοψηφία των μετοχών, “διόρισε” στη θέση του την αντιδήμαρχο Τυχερού Κουφάκη Σοφία, για να μπορεί να διοικεί και πάλι ο ίδιος.

Οι πολιτικές που ακολούθησε το Δ.Σ της εταιρίας την έφεραν στο χείλος του γκρεμου , ενα βήμα πριν την διάλυση της .

Παρακάτω το έγγραφο,με το οποίο η διεύθυνση εμπορίου της Π.Ε Έβρου με το οποίο καλεί την Δημοσυνεταιριστική Επιχείρηση  να αυξήσει το μετοχικό κεφάλαιο, σε αντίθετη περίπτωση θα προχωρήσει στην διάλυση …..

Σχετικά µε εφαρµογή των διατάξεων τον άρθρον 48 παρ.1 περ.y’ τον Κ.Ν.2190/20

Από τον Ισολογισµό της χρήσεως 1/1-31/12/2016 προκύπτει ότι το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Εταιρίας σας, κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ε.Λ.Π.), στα οποία παραπέµπούν οι διατάξεις τον άρθρον 42γ. τον Κ.Ν.2 Ι 90/20 “Περί Ανωνύµων Εταιριών” όπως ισχύει, ανέρχονται σε – 49.130,21 εύρώ (αρνητικά). Επειδή το ποσό αυτό είναι µικρότερο από το ένα δέκατο (1/10) τον καταβεβληµένού µετοχικού σας κεφαλαίού (εύρώ 75.828,40 ) η Υπηρεσία µας είναι υποχρεωµένη από τις διατάξεις της παρ.! τον άρθρον 48 τον Κ.Ν. 2190/20, να προχωρήσει στις διαδικασίες λύσεως της Εταιρίας σας. Προκειµένού να αποφύγούµε την δυσάρεστη αυτή ενέργεια, σας παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε γραπτά, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από τη λήψη τον εγγράφού αυτού, για τις προθέσεις σας τακτοποίησης της πιο πάνω εκκρεµότητας (δηλ. αύξησης τον Μετοχικού Κεφαλαίού κ.λ.π.) ώστε να µην υπάρχει λόγος λύσεως της Εταιρίας. Μ.Ε.Π. ΑΚΡί.’ Ϊ Αλ1Τ1i3*φΟ

Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης

Σιµσερίδης Ιωάννης

file:///C:/Users/user/Downloads/%CE%94%CE%97%CE%9C%CE%9F%CE%A3%CE%A5%CE%9D%CE%95%CE%A4%CE%91%CE%99%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%99%CE%9A%CE%97.pdf

Και η ανακοίνωση του ΓΕΜΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Καταχώρισης στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Σ.ΜΗ.), στοιχείων της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία κ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε: Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ».

Την 07109/2017 καταχωρίσθηκαν στο Γενικό Εµπορικά Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗJ τα κατωτέρω στοιχεία της ΑνώνυµηςΕταιρείας µε την επωνυµία ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.-Αναπτυξιακή Ανώνυµη Εταιρεία ΟΤΑ, το διακριτικό τίτλο ∆ΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΒΡΟΣ Α.Ε.και αριΘµό ΓΕΜΗ 54411621000: Α) Με Κωδικό Αριθµό Καταχώρισης 1159266 οι εγκεκριµένες από την 31/07/2017 Γενική Συνέλευση οικονοµικές καταστάσεις  µε τις σχετικές εκθέσεις όπου από τηνκείµενη νοµοΘεσία απαιτούνται για τη χρήση 01/01/2016 έως 31/12/2016. Β) Με Κωδικά Αριθµό Καταχώρισης 1159267 η από 3Ι/07/2017 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης σύµφωνα µε την οποία ορίστηκαν για τον έλεγχο των Οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης από 01/01/2017 έως 31/12/2017: Τακτικοί Ελεγκτές: ο/η κ. ΓΕΡΟΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΘΩΜΑΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, µε αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ2126.

Αναπληρωµατικοί {Ελεγκτές: ο/η κ. ΤΣΑΡΑΜΑΝΙ∆ΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής, µε αριθµό µητρώου ΕΛΤΕ3768 Ι .

file:///C:/Users/user/Downloads/isologismos2016.pdf

Σ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here