Αρχική ΕΙΔΗΣΕΙΣ Γιατρός του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου τέθηκε σε αργία- Προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ με...

Γιατρός του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου τέθηκε σε αργία- Προκάλεσε ζημιά εκατομμυρίων ευρώ με παράνομες συνταγογραφήσεις

Σ

Σε αργία έθεσε γιατρό του Διδυμοτείχου ο διοικητής του νοσοκομείου Έβρου κ. Δημήτρης Αδαμίδης.

Παρακάτω το έγγραφο της απόφασης

ΘΕΜΑ :  «Αναστολή άσκησης καθηκόντων του ιατρού κυρίου Ευάγγελου Βουδούρη

ειδικότητας  Γενικής Παθολογίας  Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής  του

Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου»

Ο Διοικητής  του  Π.Γ.Ν.Εβρου

Έχοντας  Υπόψη

1.  Το  γεγονός  ότι  ο  ιατρός  κύριος  Ευάγγελος  Βουδούρης  ειδικότητας   Παθολογίας

υπηρετεί  ως Διευθυντής της  Παθολογικής  Κλινικής   του Πανεπιστημιακού  Γενικού

Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού Νοσοκομείου Διδυμοτείχου

ης

2.  Το  υπ’ αριθμ.  πρωτ. ΕΜΠ  249/16-11-2016 έγγραφο  της 4    ΥΠΕ με  το οποίο  μας

διαβιβάζετε το 3, 4 και 5 σχετικό
3.  Το   υπ’   αριθμ.  πρωτ.   42026/27-10-2016   έγγραφό   του  ΕΟΠΥΥ,   με   το  οποίο

διαβιβάζεται το 4 και 5 σχετικό

4.  Το  υπ’ αριθμ. πρωτ.1061/26-10-2016  έγγραφο του  Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας

με το οποίο διαβιβάζετε το 5 σχετικό

5.  Την από  13/10/2016 καταγγελία της κυρίας Δεληνικόλα Νερατζούλας  του Δημητρίου

στην οποία επισυνάπτονται  φωτοτυπία της σελίδας  του βιβλιαρίου της Φρειδερίκης

Παπαχρήστου  με  την  αναληθή  διάγνωση     «δυσαπορρόφηση  από  φλεγμονώδη

νόσο  του  εντέρου»  και  την  υπογραφή  και  σφραγίδα  του  γιατρού  κ.  Ευάγγελου

Βουδούρη και φωτοτυπία  της κάρτας της  εταιρείας καθώς και της  συσκευασίας του

φαρμάκου.

6.  Το   υπ’  αριθμ.   πρωτ.  ΔΒ4Γ/εμπ.277   έγγραφο  του   ΕΟΠΥΥ  με   το  οποίο  μας
την  αναγραφή ψευδούς  διάγνωσης,  καθώς  και  με κατά  συρροή  θεώρηση  συνταγών

Σ.Ε.Δ.  χωρίς  να υπάρχει  η  παραμικρή  τεκμηρίωση  της  διάγνωσης  γεγονός  που

προκάλεσε οικονομική ζημία  στο ΕΟΠΥΥ 9.040 ευρώ   συνεπώς συνολικά προκλήθηκε

ζημία 2.190.392 ευρώ.

ΕΠΕΙΔΗ α)  συντρέχουν  εξαιρετικοί λόγοι  δημόσιου συμφέροντος:  ο ιατρός  εκ  της

θέσεώς του μπορεί  να συνεχίσει να συνταγογραφεί  παράνομα υποβάλλοντος τον ΕΟΠΥΥ

σε περαιτέρω  οικονομική ζημία,  γεγονός πιθανό αφού  στο παρελθόν  επανειλημμένα κατ’

επάγγελμα και κατά  συνήθεια προέβαινε στην  παράνομη αυτή πρακτική  β) τα πειθαρχικά

αδικήματα για τα οποία  ασκήθηκε ήδη πειθαρχική δίωξη τιμωρούνται  και με την ποινή  της

οριστικής
παύσης
γ)
υπάρχουν
αποχρώσες
ενδείξεις
για
την
τέλεση
των
προαναφερθέντων ανωτέρω πειθαρχικών παραπτωμάτων τα οποία φέρονται ότι επέφεραν

τεράστια   οικονομική    ζημία   στον    ΕΟΠΥΥ   ύψους    2.190.392    ευρώ   δ)    υφίσταται

κατεπείγουσα   περίπτωση    αποτροπής   τέλεσης    νέων    παραπτωμάτων   και    ανάγκη

προστασίας  του   κύρους   της  υπηρεσίας   και   του  δημοσίου   συμφέροντος   αφού  στο

παρελθόν επανειλημμένα ο  ανωτέρω ιατρός κατ’ επάγγελμα και  κατά συνήθεια προέβαινε

στην παράνομη ανωτέρω περιγραφείσα εκτενώς πρακτική.

ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΝΩΤΕΡΩ ΛΟΓΟΥΣ

ΑΠΟΦΑΣΙΖΩ

Την αναστολή άσκησης καθηκόντων  του ιατρού κυρίου Ευάγγελου Βουδούρη
ειδικότητας
Γενικής    Παθολογίας       Διευθυντή   της    Παθολογικής    Κλινικής
του
Πανεπιστημιακού   Γενικού   Νοσοκομείου    Έβρου   –   Νοσηλευτικής   Μονάδας   Γενικού

Νοσοκομείου Διδυμοτείχου,  σύμφωνα  με τις  διατάξεις του  άρθρου  104 παράγραφος  2

του  νόμου 3528/2007  όπως  τροποποιήθηκε με  το άρθρο  3  του νόμου  4325/2015  και

ισχύει σήμερα.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Π.Γ.Ν.ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ

Κοινοποίηση:
Το παρόν να επιδοθεί με δικαστικό επιμελητή στον ιατρό κύριο Ευάγγελο Βουδούρη ειδικότητας Παθολογίας

Διευθυντή της Παθολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Έβρου – Νοσηλευτικής Μονάδας Γενικού

Νοσοκομείου Διδ/χου.

 

Σ

1 ΣΧΟΛΙΟ

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here